Päästöt veteen

Sivua päivitetty 26.9.2017

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä, jolla kulkee noin 15 prosenttia maailman rahtiliikenteestä. Liikennemäärät ovat kasvamaan päin. Ympäristövahinkojen riski Itämerellä ja sisävesillä kasvaa alusliikenteen lisääntyessä. Tavoitteena on minimoida vaarallisten aineiden kuljetusten, erityisesti öljykuljetusten, aiheuttamat ympäristöriskit. Merenkulun kansainvälisen luonteen vuoksi merenkulkua koskevat velvoitteet ovat pääasiassa globaaleja jotka valmistellaan ansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa. Merkittävin merenkulun ympäristönsuojelua koskeva kansainvälinen yleissopimus on niin sanottu MARPOL-yleissopimus 73/78 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä. MARPOL-yleissopimuksen I liitteessä säädetään öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä.

Yhteenveto

Huomattavia ympäristövahinkoja ei ole tapahtunut pitkään aikaan ja Itämeri on välttynyt suuremmilta öljyonnettomuuksilta.  Öljyisiä jätevesiä voi päästä mereen myös vahingossa esimerkiksi erilaisten laitevikojen yhteydessä tai tarkoituksella.

Laittomat öljypäästöt Itämerellä ovat selvästi vähentyneet, mutta niitä esiintyy edelleen ja ne aiheuttavat haittaa koko merialueen eliöstölle. Vuonna 2016 Itämerellä havaittiin yhteensä 53 laitonta öljypäästöä. Viiden vuoden keskimääräinen päästömäärä on ollut 186 litraa. Itämeren maat seuraavat laittomia öljypäästöjä muun muassa lentovalvonnan keinoin.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos