Liikenteen muut päästöt ilmaan

Sivua päivitetty 3.4.2019

Liikenne aiheuttaa monia haitallisia päästöjä, jotka heikentävät ilmanlaatua. Näihin päästöihin lukeutuvat hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2,5), typpidioksidi (NO2), otsoni (O3), hiilimonoksidi (CO), rikkidioksidi (SO2) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Osa näistä päästöistä on niin kutsuttuja suoria päästöjä (esim. pakokaasuhiukkaset) ja osa epäsuoria (katupöly).

Ilmansuojelun tavoitteena on liikenteen aiheuttamien terveysriskien vähentäminen ja elinympäristön parantaminen. Päästöjen vähetessä kaupunkien ilmanlaatu paranee jolloin huonosta ilmanlaadusta johtuvien ennenaikaisten kuolemien ja sairastapauksien määrä vähenee. Liikennesektorin tavoitteena on, että tieliikenteen typenoksidipäästöt vähenevät vuoteen 2011 verrattuna 25 % ja hiukkaspäästöt 20 % vuoteen 2020 mennessä.

> Lue lisää liikenteen päästöjen aiheuttamista haitoista ja ilmansuojelun EU-säädöksistä

Suomen liikenteen hiilimonoksidipäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen hiilimonoksidipäästöt olivat vuonna 2017 noin 63 000 tonnia, mikä on 87 % vähemmän kuin vuonna 1990. Viime vuosina liikenteen häkäpäästöt ovat pienentyneet noin 10 % vuosittain.

Lähde: VTT, LIPASTO

Suomen liikenteen hiilivetypäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen hiilivetypäästöt olivat vuonna 2016 noin 7 600 tonnia, mikä on 90 % vähemmän kuin vuonna 1990. Viime vuosina liikenteen hiilivetypäästöt ovat pienentyneet noin 10 % vuosittain.

Lähde: VTT, LIPASTO

Suomen liikenteen typenoksidipäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen typenoksidipäästöt olivat vuonna 2017 noin 43 000 tonnia, mikä on 70 % vähemmän kuin vuonna 1990. Viime vuosina liikenteen hiilivetypäästöt ovat pienentyneet noin 5 % vuosittain.

Lähde: VTT, LIPASTO

Suomen liikenteen hiukkaspäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen hiukkaspäästöt olivat vuonna 2017 noin 1 300 tonnia, mikä on 85 % vähemmän kuin vuonna 1990. Viime vuosina liikenteen hiilivetypäästöt ovat pienentyneet noin 8 % vuosittain.

Lähde: VTT, LIPASTO

» Analyysi

Valtaosa liikenteen hiilimonoksidi-, hiilivety-, hiukkas- ja typen oksidipäästöistä on peräisin tieliikenteestä. Liikenteen rikkidioksidipäästöjen merkittävin lähde on vesiliikenne. Viimeisen 20 vuoden aikana liikenteen päästöt ovat pudonneet radikaalisti lähinnä ajoneuvojen tiukentuneiden pakokaasupäästömääräysten ja entistä puhtaampien polttoaineiden ansiosta. Eräiden yhdisteiden, kuten lyijyn kohdalla, päästöt on saatu kokonaan loppumaan. Pakokaasujen hiukkaspäästöjä on vähennetty parantamalla polttoaineiden laatua (muun muassa vähärikkinen diesel) ja kehittämällä dieselautojen hiukkaspuhdistimia. Autokannan uusiutumisen hitauden vuoksi päästöt eivät ole vähentyneet niin nopeasti kuin on toivottu. Ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa uusia ajoneuvoja koskevilla pakokaasumääräyksillä ja laivojen rikkipäästöjä voidaan alentaa siirtymällä käyttämään vähärikkisempiä polttoaineita tai erityisiä rikkipesureita.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos