Liikenteen muut päästöt ilmaan

Sivua päivitetty 26.3.2014

Liikenne aiheuttaa monia haitallisia päästöjä, jotka heikentävät ilmanlaatua. Näihin päästöihin lukeutuvat hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2,5), typpidioksidi (NO2), otsoni (O3), hiilimonoksidi (CO), rikkidioksidi (SO2) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Osa näistä päästöistä on niin kutsuttuja suoria päästöjä (esim. pakokaasuhiukkaset) ja osa epäsuoria (katupöly).

Ilmansuojelun tavoitteena on liikenteen aiheuttamien terveysriskien vähentäminen ja elinympäristön parantaminen. Päästöjen vähetessä kaupunkien ilmanlaatu paranee jolloin huonosta ilmanlaadusta johtuvien ennenaikaisten kuolemien ja sairastapauksien määrä vähenee. Liikennesektorin tavoitteena on, että tieliikenteen typenoksidipäästöt vähenevät vuoteen 2011 verrattuna 25 % ja hiukkaspäästöt 20 % vuoteen 2020 mennessä.

> Lue lisää liikenteen päästöjen aiheuttamista haitoista ja ilmansuojelun EU-säädöksistä

Suomen liikenteen hiilimonoksidipäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen hiilimonoksidipäästöt olivat vuonna 2012 noin 180 000 tonnia ja vuonna 2011 ne olivat noin 193 000 tonnia ollen tuolloin noin 40 prosenttia Suomen kaikista hiilimonoksidipäästöistä.

Lähde: LIPASTO, VTT

Suomen liikenteen hiilivetypäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen hiilivetypäästöt olivat vuonna 2012 noin 23 000 tonnia kun vuonna 2011 ne olivat noin 24 000 tonnia (noin 20 prosenttia kaikista hiilivetypäästöistä).

Lähde: LIPASTO, VTT

Suomen liikenteen typenoksidipäästöt

Tallenna data: Excel | Kuva

Liikenteen typenoksidipäästöt olivat vuonna 87 000 tonnia kun vuotta aiemmin ne olivat noin 92 000 tonnia (noin 60 prosenttia kaikista typen oksidipäästöistä).

Lähde: LIPASTO, VTT

Suomen liikenteen hiukkaspäästöt

Tallenna data: Kuva

Liikenteen hiukkaspäästöt olivat vuonna 2012 vajaat 3 700 tonnia ja vuonna 2011 noin 4 000 tonnia (noin 5 prosenttia kaikista hiukkaspäästöistä)

Lähde: LIPASTO, VTT

» Analyysi

Valtaosa liikenteen hiilimonoksidi-, hiilivety-, hiukkas- ja typen oksidipäästöistä on peräisin tieliikenteestä. Liikenteen rikkidioksidipäästöjen merkittävin lähde on vesiliikenne. Viimeisen 20 vuoden aikana liikenteen päästöt ovat pudonneet radikaalisti lähinnä ajoneuvojen tiukentuneiden pakokaasupäästömääräysten ja entistä puhtaampien polttoaineiden ansiosta. Eräiden yhdisteiden, kuten lyijyn kohdalla, päästöt on saatu kokonaan loppumaan. Pakokaasujen hiukkaspäästöjä on vähennetty parantamalla polttoaineiden laatua (muun muassa vähärikkinen diesel) ja kehittämällä dieselautojen hiukkaspuhdistimia. Autokannan uusiutumisen hitauden vuoksi päästöt eivät ole vähentyneet niin nopeasti kuin on toivottu. Ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa uusia ajoneuvoja koskevilla pakokaasumääräyksillä ja laivojen rikkipäästöjä voidaan alentaa siirtymällä käyttämään vähärikkisempiä polttoaineita tai erityisiä rikkipesureita.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos