Liikenteen melulle altistuvien kansalaisten määrä

Sivua päivitetty 26.3.2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/49/EY) ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta tuli voimaan kesällä 2002. Direktiivin tavoitteena on vähentää ympäristömelulle altistumisen haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Lisäksi EU-maita kehotetaan suojelemaan kartoittamaan ja suojaamaan etenkin taajamissa sijaitsevia hiljaisia alueita melun lisääntymiseltä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2006) ilmaistujen tavoitteiden mukaan ympäristön melutasot ja melulle altistuvien määrä on saatava merkittävästi alenemaan. Tavoitteena on saada päiväajan keskiäänitason yli 55 desibelin melulle altistuvien määrä vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2003. Tavoitteena on vähentää maantieliikenteen melulle altistumista vuoteen 2020 mennessä noin 50 000 asukkaan osalta (noin 20 % vuoden 2003 tasosta), ja rautatieliikenteen melulle altistumista noin 10 000 asukkaan osalta. Lentoliikenteen ja alusliikenteen melulle altistumista vähennetään yhteistyössä osana lentoasemien ja satamien ympäristölupakäytäntöjä ja kaavoitushankkeita.

> Lue lisää melun aiheuttamista terveyshaitoista

> Lue lisää liikenteen meluhaittojen syistä ja torjuntakeinoista

Arvio liikenteen melulle altistumisesta 1998

Tallenna data: Excel | Kuva

Arvio liikenteen melualueilla asuvien määrästä vuonna 1998.

Lähde: Ympäristöministeriö

Arvio liikenteen melulle altistumisesta 2005

Tallenna data: Excel | Kuva

Arvio liikenteen melualueilla asuvien määrästä vuonna 2005. Laskentatavan erilaisuuden takia arvio ei ole vertailukelpoinen aiemman arvion kanssa.

Lähde: Ympäristöministeriö

Arvio liikenteen melulle altistumisesta 2011

Tallenna data: Excel | Kuva

Arvio liikenteen melualueilla asuvien määrästä vuonna 2005. Laskentatavan erilaisuuden takia arvio ei ole vertailukelpoinen aiempien arvioiden kanssa.

Lähde: Ympäristöministeriö

» Analyysi

Suomessa liikenteen melualueilla arvioidaan asuvan noin 920 000 – 1 020 000 ihmistä. Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua. Melulle altistuneiden määrän kasvamiseen ovat vaikuttaneet väestön kasvu, kaupungistuminen, asumisen tiivistyminen, teollistuminen, teknistyminen ja erityisesti liikenteen lisääntyminen. Melulle altistuneiden määrän arvellaan olevan kasvussa. Tarkkaa vuosittaista tietoa melulle altistuvien kansalaisten määristä ei ole toistaiseksi saatavilla.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos