Ympäristö

Sivua päivitetty 3.4.2019

Liikenne vaikuttaa ympäristön laatuun monin tavoin. Ympäristön laatua, kuormitusta ja niissä tapahtuvia muutoksia seurataan ympäristöindikaattoreiden avulla. Tähän portaaliin on valittu indikaattorit, jotka seuraavat eri liikennemuotojen fossiilisia kasvihuonepäästöjä, ilman laatuun vaikuttavia hiukkaspäästöjä ja energiankulutusta. Lisäksi seurataan Itämeren öljypäästöjä sekä liikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien kansalaisten määrää. Liikenteen ympäristövaikutuksia käsittelevät kansainväliset ja kansalliset ympäristöä koskevat tavoitteet esitellään indikaattoreiden yhteydessä.

Tiedot on koonnut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka kehittää liikenteen ympäristövaikutusten indikaattoreita ja tilan seurantaa vuoden 2014 aikana.

Yhteenveto

Kotimaan liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes, ja siitä 90 % syntyy tieliikenteessä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kääntyneet laskuun muun muassa talouden laskusuhdanteen myötä. Liikenteen muut päästöt ilmaan ovat viimeisen 20 vuoden aikana pudonneet radikaalisti lähinnä ajoneuvojen tiukentuneiden pakokaasupäästömääräysten ja entistä puhtaampien polttoaineiden ansiosta. Huomattavia ympäristövahinkoja ei ole tapahtunut pitkään aikaan ja Itämeri on välttynyt suuremmilta öljyonnettomuuksilta.  Laittomat öljypäästöt Itämerellä ovat myös vähentyneet, mutta niitä esiintyy edelleen ja ne aiheuttavat haittaa koko merialueen eliöstölle. Liikenteessä kuluu noin 20 prosenttia Suomessa käytetystä energiasta ja liikenteen osuus energiankulutuksesta on ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina. Liikenteen kasvu lisää liikenteen energiankulutusta, vaikka autojen energiatehokkuus jatkuvasti paraneekin. Suomessa liikenteen melualueilla arvioidaan asuvan noin miljoona ihmistä. Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua. Melulle altistuneiden määrän kasvamiseen ovat vaikuttaneet väestön kasvu, kaupungistuminen, asumisen tiivistyminen, teollistuminen, teknistyminen ja erityisesti liikenteen lisääntyminen.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos