Merionnettomuudet

Sivua päivitetty 24.3.2015

Merionnettomuuksien määrä indikoi kauppamerenkulun turvallisuutta merihenkilöstölle, matkustajille, merelliselle ympäristölle ja omaisuudelle. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO luokittelee merionnettomuudet niiden seurausten perusteella kolmeen eri ryhmään, jotka ovat hyvin vakavat merionnettomuudet, vakavat merionnettomuudet ja muut merionnettomuudet. Hyvin vakavat merionnettomuudet ovat onnettomuuksia, joista on seurannut ihmishenkien menetys, merkittävä ympäristöhaitta tai aluksen täydellinen menetys (total loss).

Vakavien ja muiden merionnettomuuksien välinen ero on hyvin häilyvä, sillä molempien seuraukset rajoittuvat lähinnä taloudellisiin menetyksiin. Tästä johtuen näitä kahta eri onnettomuustyyppiä tarkastellaan tässä yhteydessä yhtenä kokonaisuutena. Tähän ryhmään kuuluvia onnettomuuksia voidaan luonnehtia tapauksiksi, joissa jokin turvallisuustoimi, tai joissain tapauksissa onnekas sattuma, on estänyt tilanteen kehittymisen pahemmaksi.

Merionnettomuudet Suomen aluevesillä ja pohjoisella Itämerellä

Tallenna data: Excel | Kuva

Vakavien merionnettomuuksien määrä Suomen aluevesillä ja pohjoisella Itämerellä on lisääntynyt tarkasteluajanjaksona.

Lähde: Lloyd´s List Intelligence

Suomalaisten varustamoiden merionnettomuudet

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomalaisten varustamoiden aluksille tapahtuneiden merioonnettomuuksien määrä on pitkällä aikavälillä lievässä kasvussa.

Lähde: Lloyd´s List Intelligence

Hyvin vakavat merionnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet

Tallenna data: Excel | Kuva

Hyvin vakavia onnettomuuksia ja suuronnettomuuden vaaratilanteita on viime vuosina ollut keskimäärin kaksi vuodessa.

Lähde: Onnettomuustutkintakeskus

» Analyysi

Vakavaksi luokiteltujen merionnettomuuksien määrät ovat lisääntyneet Suomessa ja pohjoisella Itämerellä ajanjaksona 2002–2012 . Vuonna 2012 onnettomuuksia tilastoitiin yhteensä 26 kappaletta, mikä on kahdeksan tapausta enemmän kuin 10 vuoden keskiarvo 18. Suhteessa liikenteen määrään onnettomuusmäärät ovat kuitenkin pysyneet lähes samalla tasolla. Suomalaisille varustamoille kirjattiin vuonna 2012 kaikkiaan 14 onnettomuutta. Vaikka luku on pienempi kuin moneen vuoteen, niin pitkällä aikajänteellä myös näissä tilastoissa on havaittavissa lievää kasvua.

Hyvin vakavaksi luokiteltujen onnettomuuksien ja suuronnettomuuksien vaaratilanteiden määrät ovat ajanjaksona 2002 – 2012 pysyneet melko vähäisinä. Tällaisia tapauksia on viime vuosina ollut keskimäärin kaksi vuodessa. Onnettomuusaluksista huomattava osa oli rekisteröity kotimaan liikenteeseen. Tyypillisimpiä onnettomuuksien syitä olivat Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijoiden mukaan mm. turvallisuusjohtamisen puutteet, alusten heikentynyt vakavuus ja vaikeat sääolosuhteet. Vaikka merionnettomuuksissa on viime vuosina menehtynyt myös ihmisiä, niin useita kuolonuhreja vaatineilta tai vakavia ympäristötuhoja aiheuttaneilta tapauksilta on kuitenkin vältytty.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos