Merionnettomuudet

Sivua päivitetty 21.3.2019

Merionnettomuuksien määrä indikoi kauppamerenkulun turvallisuutta merihenkilöstölle, matkustajille, merelliselle ympäristölle ja omaisuudelle. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO luokittelee merionnettomuudet niiden seurausten perusteella kolmeen eri ryhmään, jotka ovat hyvin vakavat merionnettomuudet, vakavat merionnettomuudet ja muut merionnettomuudet. Hyvin vakavat merionnettomuudet ovat onnettomuuksia, joista on seurannut ihmishenkien menetys, merkittävä ympäristöhaitta tai aluksen täydellinen menetys (total loss).

Vakavien ja muiden merionnettomuuksien välinen ero on hyvin häilyvä, sillä molempien seuraukset rajoittuvat lähinnä taloudellisiin menetyksiin. Tästä johtuen näitä kahta eri onnettomuustyyppiä tarkastellaan tässä yhteydessä yhtenä kokonaisuutena. Tähän ryhmään kuuluvia onnettomuuksia voidaan luonnehtia tapauksiksi, joissa jokin turvallisuustoimi, tai joissain tapauksissa onnekas sattuma, on estänyt tilanteen kehittymisen pahemmaksi.

Merionnettomuudet Suomen aluevesillä ja pohjoisella Itämerellä

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain 27 - 41 onnettomuutta.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto

uomalaisten varustamoiden merionnettomuudet

Tallenna data: Excel | Kuva

Ulkomailla tapahtuneiden onnettomuuksien vaihteluväli on ollut viimeisen viiden vuoden aikana ollut 3 - 8 onnettomuutta.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto

» Analyysi

Suomen aluevesillä on tapahtunut vuosittain 27 – 41 onnettomuutta. Merionnettomuuksien vuosittainen lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista. Suurin osa Suomen aluevesien onnettomuuksista tapahtuu suomalaisille aluksille. Muualla kuin Suomen aluevesille suomalaiset alukset ovat joutuneet onnettomuuteen muutamia kertoja vuosittain.  Tähän mennessä onnettomuudet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä ympäristöhaittoja. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut lukuunottamatta vuoden 2017 joulukuun luotsiveneonnettomuutta. Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos