Työssäkäynti

Sivua päivitetty 15.11.2018

Työssäkäynnin muutokset kertovat osaltaan yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen muutoksista. Tässä indikaattorissa tarkastellaan työmatkojen suuntautumisen sekä työmatkojen pituuden, suoritteen ja työmatkoihin kuluvan ajan muutoksia.

Työssäkäynti omassa kunnassa ja pendelöinti

Tallenna data: Excel | Kuva

1990-luvun alun lamasta lähtien kuntarajat ylittävä työssäkäynti on kasvanut suhteessa asuinkunnassa työssäkäyntiin.

Lähde: Tilastokeskus

Työmatkojen keskipituus

Tallenna data: Excel | Kuva

Työmatkojen keskipituus on lähes puolitoistakertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa.

Lähde: Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Työmatkojen matkasuorite

Tallenna data: Excel | Kuva

Työmatkojen matkasuoritteen ja sen osuuden kasvu taittui vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksessa. Tutkimus toteutettiin aiemmista vuosista poiketen monimenetelmätutkimuksena, mistä johtuen mm. keskimääräinen matkaluku oli aiempiin tutkimuksiin nähden pienempi.

Lähde: Liikennevirasto

Työmatkoihin käytetty aika

Tallenna data: Excel | Kuva

Työlliset käyttävät vuorokaudessa keskimäärin 14 - 15 minuuttia työmatkoihin. Työllisten osuuden vähetessä työmatkojen osuus ajankäytöstä keskimäärin vähenee.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Työssäkäynti suuntautuu kasvavassa määrin muualle kuin asuinkuntaan. Kaksi kolmesta työllisestä käy kuitenkin töissä omassa asuinkunnassaan. Kuntien yhdistäminen lisää omassa asuinkunnassa työssäkäyntiä. Työmatkojen pituus on jatkuvasti kasvanut samoin kuin matkasuorite. Työmatkoihin kulunut aika on kuitenkin pienentynyt eli työmatkojen keskinopeus on kasvanut.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos