Toimintaympäristö

Sivua päivitetty 4.4.2019

Toimintaympäristön seuranta tuottaa tietoja liikennehallinnon strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Seuranta muodostuu yhteiskunnan keskeisten muutostekijöiden  kehityksen ja merkityksen arvioinnista. Liikennejärjestelmän tilan seuranta on keskeinen osa toimintaympäristön seurantaa. Näkökulma on rajattu tässä portaalissa sellaisiin muuttujiin, joilla on selvä kytkös liikenteen kysyntään ja palvelutasotarpeeseen. Näitä ovat mm. talouden, teollisuuden ja kaupan sekä väestön ja  aluerakenteen muutostekijät. Lisäksi mukana on ilmasto- ja ympäristötekijöitä sekä tietoja liikenteen luvista ja kalustosta.

Yhteenveto

Kuvaa toimintaympäristöstä hallitsevat talouden epävarmuus ja sen rakenteiden muuttuminen. Suomen asema pienenä, avoimena ja viennistä riippuvana taloutena aiheuttaa myös voimakkaita suhdannevaihteluita verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin. Erityisesti kauppakumppanien taloudellinen tilanne heijastuu nopeasti Suomeen. Suhdannevaihteluja aiheuttaa lisäksi Suomen kilpailijamaita kapeampi tuotantorakenne. Pitkät etäisyydet niin kotimaan kuin ulkomaan kuljetuksissa asettavat  omat haasteensa. Liikenteen kysyntä on johdettua kysyntää, joka syntyy tarpeesta liikkua ja kuljettaa. Näiden tarpeiden kehityksen arvioiminen edellyttää laaja-alaista ja syvällistä arviointia niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskunnan taloudellisten suhdanteiden heikkeneminen sekä teollisuuden ja kaupan vaikeudet ovat vähentäneet erityisesti kuljetuksia. Väestön ja aluerakenteen muutokset vaikuttavat puolestaan merkittävästi liikkumiseen. Muuttoliikkeen suuntautuminen kaupunkeihin sekä taajamien kasvu merkitsevät liikenteen kysynnän kasvua näillä alueilla. Muualla päivittäisen liikkumisen kysyntä vastaavasti jatkuvasti vähenee.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos