Tietoa palvelusta

Sivua päivitetty 21.3.2019

Palvelun sisältö

Liikennejärjestelmä.fi on kokoelma Suomen liikennejärjestelmän tilan kehitystä kuvaavia indikaattoreita valtakunnan liikennepolitiikassa tärkeistä asiakokonaisuuksista. Indikaattorit sisältävät eri asiakokonaisuuksien keskeisiä tilastotietoja ja niiden analyysiä. Palvelu on koostettu jo käytössä olevista tilastoista ja indikaattoreista yhdessä tiedon käyttäjien ja tietoa tuottavien tahojen kanssa.

Liikennejärjestelmän tilan seurannan tehtävänä on palvella liikennejärjestelmän strategista suunnittelua 5–30 vuoden aikajänteellä. Liikennejärjestelmän tilan seuranta on olennainen osa liikennehallinnon toimintaympäristön seurantaa. Tällä tasolla käsitellään liikennejärjestelmää kokonaisuutena kaikkine liikennemuotoineen ja vaikutusalueineen.

Liikennejärjestelmä.fi on suunnattu kaikille niille, jotka työssään tai toiminnassaan tarvitsevat analysoitua tietoa Suomen liikennejärjestelmän tilan kehityksestä: liikennehallinnon asiantuntijat ja johto, liikennealan suunnittelijat, konsultit ja tutkijat, liikennealan etujärjestöt ja yhdistykset, muiden hallinnonalojen asiantuntijat, päätöksentekijät ja tiedotusvälineet. Indikaattorit on valittu liikennehallinnon eri toimijoiden asiantuntijoiden ja johdon yhteistyönä. Indikaattorivalikoimaa päivitetään tietotarpeiden ja -tarjonnan muuttuessa ja kehittyessä.

Sivusto toimii kaikilla selaimilla mutta parhaimman käytettävyyden mahdollistavat uusimmat selainversiot. Sivusto on suunniteltu käytettäväksi myös mobiililaitteilla.

> Katso koko listaus palvelun tietosisällöstä

Sisällön määrittelyn vaiheet

Liikennejärjestelmän tilan seurannan sisällöstä on päätetty seuraavien vaiheiden kautta:

1.  Liikennejärjestelmän tilan kuvaus – Ehdotus sisällöstä ja pilotti 2010 

Raportissa esitettiin asiantuntijatyön ja -keskustelujen pohjalta muodostettu ehdotus valtakunnallisen liikennejärjestelmän tilan kuvauksen rakenteesta, mittareista ja tietojen esittämistavasta. Ehdotusta havainnollistettiin Liikennejärjestelmän tila 2010 -pilotilla.

> Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 24/2010 (pdf 1,3 MB)

2.  Liikennejärjestelmän tilan seurannan toteuttamisselvitys

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi Liikennevirastolle toimeksiannon tilan seurannan toteuttamisesta vuonna 2011. Liikenneviraston selvitystyön tuloksena valmistui kesäkuussa 2012 tilan seurannan toteuttamisselvitys. Siinä kartoitettiin tilan seurannan toteuttamisen mahdollisuuksia, rajoituksia ja vaihtoehtoja sekä laadittiin esitys liikennejärjestelmän tilan seurannan toteuttamistavasta ja etenemispolusta.

> Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 19/2012 (pdf 1,0 MB)

3. Sisällön tuottaminen

Eri lähtökohdista määritellyn indikaattorilistan pohjalta aloitettiin palvelun rakentaminen. Indikaattoreita ja analyysejä koottaessa kokoelma vielä muokkautui tietojen todellisen saatavuuden perusteella.

Tietojen päivittäminen

Palvelussa esitetään vuositason yhteenvetoja ja analyysejä, jotka päivitetään niiden taustalla olevien tunnuslukujen päivittymisen jälkeen.  Jokaisen sivun yläreunassa on merkintä siitä, milloin sivun tietoja on viimeksi päivitetty. Viimeisimmät päivitykset mainitaan myös palvelun etusivulla.

Tietojen päivittämisestä huolehtii ylläpitäjäksi valittu toimittaja, joka kokoaa tiedot Liikenne- ja viestintävirastolta, Väylävirastolta, Ilmatieteen laitokselta sekä Tilastokeskuksen avoimista tilastoista ja päivittää ne Liikennejärjestelmä.fi -palveluun. Tietojen ja analyysien sisällöstä vastaavat tiedontuottajat. Palvelun ylläpitäjänä toimii Strafica Oy.

Aineiston käyttö ja lähdeviittaukset

Palvelusta saa ja on helppo poimia tekstejä, kuvia ja taulukoita omalle tietokoneelle jatkokäyttöä varten. Palvelussa oleviin tietoihin viitattaessa lähteenä tulee mainita palvelun nimi (Liikennejärjestelmä.fi) sekä kyseisen tilastotiedon tuottajaorganisaatiot.

Mukana olevat organisaatiot

Palvelun toteuttamisesta vastaavat yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä Ilmatieteen laitos. Toteutuksessa on lisäksi ollut mukana useita indikaattorien kehittämisen ja tilastotiedon esittämisen ja analyysin asiantuntijoita.

Palvelun kehittäminen

Liikennejärjestelmä.fi -palvelun sisältöä tullaan kehittämään tietotarpeiden muuttuessa sekä tietoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden kehittyessä. Kehittämistä koordinoi mukana olevien organisaatioiden edustajista koostuva ohjausryhmä, joka käsittelee palveluun kohdistuvat käyttäjäpalautteet ja kehittämisehdotukset. Palvelun kehittämisestä vastaavat tiedontuottajat.

Palaute ja lisätiedot

Liikennejärjestelmä.fi -palvelusta voi antaa palautetta osoitteeseen info(at)liikennejarjestelma.fi. Ylläpitäjä vastaa palvelua koskeviin yleisiin kysymyksiin. Palvelun sisältöä ja analyysejä käsittelevät kysymykset välitetään vastaaville tiedontuottajille.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos