Palvelutaso

Sivua päivitetty 15.2.2019

Palvelutaso on yleistermi kuvaamaan jonkin palvelun määrää ja laatua. Liikennepolitiikan käsitteistössä palvelutasoajattelu tarkoittaa sitä, että käyttäjätarpeista ja yhteiskunnan eri toimijoiden tavoitteista yhteen sovitetut ja päätetyt tavoitteet ohjaavat suunnittelua ja päätöksentekoa. Liikennejärjestelmän palvelutason osatekijöinä seurataan kansalaisten ja elinkeinoelämän tyytyväisyyttä palvelutasoon, matkojen ja kuljetusten palvelutasotekijöitä, sekä eri liikennetyyppien, liikenteen palveluiden ja väylien ominaisuuksia.

Yhteenveto

Työ- tai opiskelumatkoja tekevät henkilöt ovat yleisesti melko tyytyväisiä matkojen liikenneolosuhteisiin, eikä alueiden välillä ole suuria eroja. Kulkutavan valinnan suhteen kansalaiset arvostavat pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen hyviä joukkoliikennemahdollisuuksia. Asukasluvultaan pienemmillä alueilla joukkoliikennetarjonnan vähäisyys aiheuttaa tyytymättömyyttä.

Matka-aikojen ennakoitavuuden ja täsmällisyyden heikkenemisestä on nähtävissä merkkejä tieliikenteessä. Rautatieliikenteen täsmällisyys on viime vuosina jäänyt selvästi tavoitteista sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Heikoin vuosi oli 2010, jonka jälkeen kehitys on ollut myönteinen. Liikkumisen hinnat ovat nousseet yleistä hintakehitystä nopeammin koko 2000-luvun. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet hieman juna- ja bussilippujen hintoja nopeammin.

Kustannustehokkuus on parantunut selvästi kauppamerenkulussa viime vuosina. Samoin rautatiekuljetusten osalta kehitys on mennyt myönteiseen suuntaan. Tiekuljetuksissa on saavutettu kohtalaisen vakaa tehokkuuden taso.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos