Liikenteen meluhaittojen syitä ja torjuntakeinoja

Sivua päivitetty 27.3.2014

Tieliikenteen melu syntyy muun muassa renkaiden ja tien (vierintämelu), ilmanvastuksen, vaihteiston ja moottorin aiheuttamista äänistä. Tieliikenteen aiheuttama melu on suurimmillaan päiväaikaan, kun liikennettä on eniten. Rengasmelu on hallitseva tekijä suurilla nopeuksilla ajettaessa ja moottorin aiheuttama melu taas pienillä nopeuksilla. Suuret ajoneuvot ja suuritehoiset moottorit aiheuttavat enemmän melua kuin pienet. Myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset ja muuten epätasainen ajo lisää melua ja liikenteen sujuvuus on yksi keino melun vähentämiseksi. Muita meluntorjuntakeinoja ovat muun muassa meluseinät ja -vallit, niin kutsuttu hiljainen päällyste, kitkarenkaiden suosiminen nastarenkaiden sijaan, nopeusrajoitusten laskeminen sekä kaavoittaminen, jolloin meluisten väylien tai esimerkiksi lentokenttien läheisyyteen sijoitetaan esimerkiksi teollisuus- ja toimistorakennuksia.

Raideliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat ovat suurimmat yöaikaan. Tämä johtuu Suomen rautateiden rajallisesta ratakapasiteetista, jonka vuoksi tavaraliikenne liikkuu pääosin öisin. Tavarajunat ovat keskimäärin 10–15 dB äänekkäämpiä kuin henkilöjunat. Radan tai kaluston huono kunto lisää merkittävästi raideliikenteen aiheuttamaa melua ja tärinää.

Lentokoneiden tuottamaan meluun vaikuttavat konetyyppien tekniset ominaisuudet, lentoreitit ja kiitoteiden käyttötavat sekä laskeutumismenetelmät. Lentokoneiden melu on pääasiassa joko moottorimelua tai aerodynaamista melua. Uudemmat konemallit ovat vanhoja hiljaisempia ja erityisesti lyhyillä reiteillä käytetään runsaasti potkurikoneita, jotka ovat yleensä suihkukoneita hiljaisempia. Vesiliikenteen aiheuttamaan meluun vaikuttaa alusten määrä ja alusten teknologiset ominaisuudet. Satamatoiminnassa melua aiheuttaa laivojen käyntiäänen lisäksi lastinkäsittely sekä muu satamatoimintaan liittyvä liikenne, kuten trukit ja sataman maantie- ja raideliikenne. Satama-alueen liikenne ja koneet aiheuttavat myös tärinää. Laivat aiheuttavat vedenalaista melua josta voi olla haittaa eliölajeille ja ekosysteemeille. Lavojen melua voidaan vähentää muun muassa lisäämällä maasähkönkäyttöä satamissa ja lyhentämällä satamassa oloaikaa tai sijoittamalla laiva satamassa oloajaksi hieman loitompana asutuksesta sijaitseville laivapaikoille.

Epäsuoria meluntorjuntakeinoja ovat liikenteen vähentäminen esimerkiksi etätyön ja sähköisen asioinnin lisäämisen kautta ja lisäämällä kevyttä liikennettä ja joukkoliikenteen käyttöä. Parhaaseen lopputulokseen päästään yhdistelemällä monipuolisesti eri meluntorjuntakeinoja ja ääniympäristön akustista suunnittelua. Suomessa useat kaupungit ja kunnat ovat kartoittaneet hiljaisia alueita ja vuonna 2013 Satakunnan maakuntakaavaan merkittiin hiljaisia alueita ensimmäisenä maassamme.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos